-

  • Eesti keeles
  • in English
  • По-русски
  • Latvian
  • Lithuanian

Lugupeetud kliendid! Tehnilistel põhjustel on e-pood ajutiselt suletud.

Oma tellimus saate edastada rifle3@armament.ee meili teel.

Vabandame ebamugavuse eest!

ÜLDTINGIMUSED

• Üldised tingimused kehtivad www.armament.ee E-Poe klientide (edaspidi Klient) ja veebikeskkonna omaniku OÜ Baltic Armaments vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
• Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud
• Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja OÜ Baltic Armamntsi vahelisi suhteid 
OÜ Baltic Armaments jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hindu ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.armament.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
OÜ Baltic Armaments ja Klient soovivad kaubelda kaupade veebilehekülje www.armament.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel.OÜ Baltic Armamentsii E-Poes tellimust vormistades ning makset sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.
 
HINNAD E-POES
• OÜ Baltic Armamentsi e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes  ning sisaldavad käibemaksu 20%. 
OÜ Baltic Armaments jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.
VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD
OÜ Baltic Armaments vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
• Klient vastutab OÜ Baltic Armamentsi ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
• Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
• OÜ Baltic Armaments ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
• OÜ Baltic Armaments ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
 
MUUD TINGIMUSED
• OÜ Baltic Armaments kasutab kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. OÜ Baltic Armaments ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
• Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
• Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad klient ja OÜ Baltic Armaments Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
• Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka OÜ Balttic Armamentsil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.
Juhul kui kaup ei ole ladus, siis kaupa saatmine aeg kuni 4 nädalat.
f